تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - مصرف کننده کیست ؟

مصرف کننده کیست ؟


مصرف كننده فرد بیماری است كه در اثر استفاده مكرر از مواد مخدر در شهر وجودی یا جسم خود تخریب به وجود آورده و زندگی خود و اطرافیان را آشفته نموده است . این عمل چه دانسته و چه ندانسته انجام شده باشد ، به هر حال فرقی نمی‌كند ، چون هر دو حالت دلیل بارزی است   بر عدم آگاهیها . این تخریب در قسمت جسم شامل از بین بردن سیستم ضد درد بدن و همینطور انهدام سیستمهای تولید كننده موادّ شبه افیونی و سایر قسمتهای دیگر می‌باشد . در قسمت جهانبینی ، در اثر وابستگی به مواد مخدر و از تعادل خارج شدن جسم و روان ، باعث گردیده جهانی مملو از ترس ، اضطراب ، نگرانی و حقارت پیرامون خود بوجود آورد . برای اصلاح  90%  از ساختارهای جسم و روان حدوداً   11  ماه وقت لازم است و برای جهانبینی  خدا می‌داند!

 

Who is a substance abuser?

A substance abuser is a patient that due to constant use of Narcotics has destroyed his or her body (city of existence) and has ruined the life of himself and the people around him

Whether this act is done knowingly or unknowingly makes no difference, as both situations demonstrate lack of awareness

The damage on the physical body includes the destructions of the opiate like producing system, anti-pain system and other crucial entities present in the body

As far as universal perception or spiritual outlook on life is concerned, due to dependency on Narcotics and imbalance in both physique and psyche (mind), a world full of fear, anxiety, stress, worry and humiliation, surrounds the substance abuser To repair 90% of the structures of the body and mind, an eleven month period is required and for universal perception, God knows

  • paper | چاله | قدس