تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - بهترین راه ؟

بهترین راه

همه انسانها تصور میكنند بهترین‌راه كوتاهترین راه است . در نتیجه به درستی و یا نادرستی آن تفكر ندارند ، راهی را می‌روند كه زودتر به خواسته‌های خود برسند . لذا مشقهایشان همیشه ناتمام و بی‌محتوا باقی می‌ماند و مجبورند دوباره بنویسند . غذای نیمه‌پخته و یا خام قابل خوردن نیست .

All the people assume that the shortest path is the best therefore they do not contemplate about the truth of it. They will choose a way to attain their desires quicker .Therefore their homeworks are always incompelte and meaningless and must redo them. Raw or half cooked food is not edible

  • paper | چاله | قدس