تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - کنگره 60چیست ؟

کنگره 60چیست ؟


كنگره 60 به منظور رهایی معتادینی كه همواره خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند تشكیل گردیده است این كنگره بر اساس اصل پذیرفته شده كمك یك فرد رها شده از اعتیاد به فرد در حال مصرف مواد مخدر یا معتاد متشكل شده است . اساس كار ما بر مبنای محبت ، عقل و ایمان است . در جلسات هر عضو راجع به تجربه و دانش خودش در مقوله اعتیاد سخن می گوید و از نصیحت كردن پرهیز می نماید ما به هیچ گروهی وابسته نیستیم و از نظر مالی به خود متكی می باشیم و می توانیم حامیانی داشته باشیم و حامیان می توانند در اجرای اهداف کنگره 60 نقش بسیار سازنده ای داشته باشند .

 

what is Congress60 Congress60 is an independent research organization that has been established for revivification of Narcotic addicts who have always been looking for redemption from the prison of substance abuse but have never found the logical solution or treatment This Congress is based on the principal of the aid of a rehabilitated individual to an addict or drug abuser The foundation of our work is based on Faith, Wisdom and Compassion In our Workshops, each member speaks about his or her own experience and knowledge on Drug addiction and refrains from preaching or advising others We are not dependent on any other groups, and we are financially independent. We can have supporters and they can have a very constructive role in achieving our goals

  • paper | چاله | قدس