تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - قوانین کنگره 60

قوانین کنگره 60


1. كنگره 60 تشكیلات تحقیقاتی مستقلی است كه با راهنمایی نیروهای مافوق و با توكل به قدرت مطلق ، حركت خود را ادامه می دهد

 • 2 .شرط عضویت در كنگره 60 پذیرفتن اصول و قوانین آن و تمایل به رهایی از دام اعتیاد می باشد
 • 3. هدف اصلی كنگره 60 تحقیقات علمی و كاربردی برای شناخت انسان، مواد مخدر و ارائه طریق به معتاد و خانواده هایشان برای رهایی از اعتیاد می باشد
 • 4. خط مشی بر اساس آموزش ، پیشگیری ، مهار و درمان اعتیاد و نیز اصل جاذبه است
 • 5. كلیه سازمانهای مشابه محترم می باشند و در صورت تمایل ، همفكری متقابل صورت خواهد گرفت
 • 6. گردانندگان كنگره 60 از بین مسافران و همسفران انتخاب می شوند
 • 7. در كنگره 60 به معتاد خواهان رهایی از دام اعتیاد مسافر اطلاق می گردد كه سفر خود را آغاز نموده است
 • 8. واژه همسفر به كسی اطلاق می گردد كه سابقه اعتیاد ندارد و برای تعالی اهداف كنگره 60 تلاش می نماید
 • 9. بالاترین مرجع تصمیم گیری مركب از 14 نفر از اعضا می باشند و تا زمان تشكیل آن كلیه مسئولیت بعهده نگهبان كنگره 60 می باشد
 • 10. كنگره 60 نظری در مورد موضوعات خارج از اهداف تعیین شده ندارد
 • 11. منابع مالی كنگره 60 كمكهای اعضا و حامیان آن می باشد
 • 12. هر گروه مستقلا لازم است از اصول و خط مشی كنگره 14 نفره پیروی نماید
 • 13. رشد معنوی كنگره 60 پیرو رعایت اصول و قوانین و احترتم به پیش كسوتان می باشد
 • 14. كنگره 60 در دو حركت بیرونی و درونی به راه خود ادامه می دهد

 • paper | چاله | قدس