تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - چهارده وادی کنگره 60

چهارده وادی :


وادی اول : با تفكر ساختارها آغاز می‌گردد. بدون تفكر آنچه هست رو به زوال می‌رود.

وادی دوم : هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد . هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم ، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم .

وادی سوم : باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی کند .

وادی چهارم : در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن ، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن .

وادی پنجم : در جهان ما تفكر، قدرت مطلق حل نیست .بلکه توام با رفتن و رسیدن ، آن را كامل می نماید .

وادی ششم : حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم .

وادی هفتم : رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است ، یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می داریم .

وادی هشتم : با حركت راه نمایان می‌شود!

وادی نهم : وقتی نیرویی از کم شروع می شود و به درجه بالا و بلاتری برسد نقطه تحمل پیدا می کند .

وادی دهم : صفت گذشته در انسان صادق نیست ، چون جاری است .

وادی یازدهم : چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می رسند .
  • paper | چاله | قدس