تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - پیام سفر اول و سفر دوم

پیام سفر اول و سفر دوم


پیام سفر اول

همسفر ! تو بر مركبی نشسته‌ای كه گرچه دیر به مقصد میرسی ، امّا سالم و كامیاب خواهی رسید . پس عجله نكن و در جای خود بنشین و تا مقصد به آنچه علاقه داری مشغول باش تا با كمك خودت و یاری همسفران به پایان نقطه برسی .
امّا بیندیش كه وقتی این سفر تمام شد آنجا تو را پاداشی نیكو خواهد بود و آن پاداش بند عشقی است كه بین تو و قدرت مطلق (الله) برقرار میگردد .  

 

پیام سفر دوّم
اكنون پیامی برای رهایافتگان از مسئله بیماری اعتیاد كه قسمت یا مرحله دوّم را آغاز نموده‌اند ، یعنی همان شناخت خویش . زیرا این مرحله بسیار تا بسیار مهمّ می‌باشد . اشخاصی كه به نیروهای الهی اعتقادی ندارند برای مهیا نمودن آنان به جهت تحكیم بندهای آنان با بنـدهای اوّلین ، بسیار مهمّ است كه در مرحله دوّم بسیار پخته و صیقل داده بشوند .
اینك متن پیام :
همسفر، از بندی كه آزاد شده‌ای تو را سرمست نگرداند و برای اینكه بدانی ، سفر دوّم به مراتب هم سخت و هم سهل است . دستهایت را به نشان پیچش در هم و به سوی آسمان نگهدار و تا آنچه دریافت ننموده‌ای از ادامه باز نایست و بدان همسفران در آن مكان لا مكان تو را یاری خواهند نمود .Second journey’s message
A message for the rehabilitated individuals who have started the second phase of their journey which is self realization. Since this phase is very important, those who don’t believe in divine forces must strengthen their ties with the original strings in order to get polished and become mature
Now the message itself
Dear companions, the captivity that you have been released from is not the end of the path; therefore you must know that the second journey is both easy and difficult
Fold your hands together towards the sky, and don’t give up until you receive your demands, and now that companions will assist you in that illocal place 
First journey’s message
Fellow travelers
It’s true that you won’t arrive at your destination quickly, but you will get there safe and victorious, therefore stay calm and don’t rush and do what you are interested in, with your own efforts and the assistance of fellow travelers, you will arrive at the destination.
But contemplate that once your journey has ended, there is an excellent reward for you, and that reward is the string of love, between you and the supreme force

  • paper | چاله | قدس